top of page
ค้นหา

โครงการพัฒนานวัตกรรมในงานพร้อมกับการสร้างนวัตกรจากโจทย์จริงขององค์กรในภาคปฏิบัติ

มีการพัฒนาโปรแกรมด้วยกรอบคิด Design Thinking คือ การให้ความสำคัญกับคน (Focus on Human Values) และเน้นการลงมือทำ (Bias towards Action) เพื่อให้องค์กรได้กระบวนการพัฒนาสินค้า/บริการ หรือพัฒนากระบวนทำงาน

การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดในสามทาง คือ

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างนวัตกร

2. สร้างผลงานนวัตกรรมตามความต้องการองค์กร

3. เป็นการยกระดับความสามารถขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบชัดเจน และสามารถตอบเกณฑ์ประเมินองค์กร เช่น SEAM หรือ PMQA ได้อย่างตรงประเด็น โดยมีทีม Facilitator ที่เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking ประจำทุกกลุ่มเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page