top of page

DREAM FORWARD BY DESIGN

โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะนอกห้องเรียน

                   โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะนอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม  (Corporate Social Responsibility)  หรือที่เรียกสั้นๆว่า CSR นั้น ในปัจจุบันหลากหลายองค์กรธุรกิจได้หันมามุ่งเน้นการทำ CSR ที่จะช่วยให้ตอบโจทย์ธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆกับภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเป็นแนวคิดสำคัญในการทำธุรกิจสมัยนี้ด้วยการที่องค์กรทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ที่นอกเหนือจากเรื่องของรายได้แต่ยังแสดงออกถึงความใส่ใจในสังคมกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือจากกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

                  โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะนอกห้องเรียน มีรูปแบบการดำเนินการด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงขององค์กรธุรกิจ โดยการมอบหมายโจทก์จริงของธุรกิจให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Design Thinking เพื่อหา Solution ใหม่ที่มีศักยภาพจะเป็นนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น อาจเป็น Process Innovation หรือ Product and Services Innovation หรือ Business innovation หรือแม้แต่จะเป็นการตอบแทนต่อสังคมในรูปแบบ Social innovation ก็ได้  

                   เราลองมาดูตัวอย่างองค์กรระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นการทำ CSR ในรูปแบบการส่งมอบการศึกษาสู่เยาวชน ไปพร้อมๆกับการได้พัฒนาโจทย์ธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยกำหนดโจทย์ทางธุรกิจให้จำนวน 2 โจทย์ สำหรับนักศึกษาประมาณ 40 คน เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Design Thinking เพื่อหา Potential Solution เสนอต่อผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ในขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ขั้นเตรียมงาน คณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประชุมร่วมกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยเพื่อรับโจทย์ทางธุรกิจและวางรูปแบบงาน

  2. ขั้นจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากโจทย์ทางธุรกิจ (Business Case by Design Thinking) (ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในกำหนดการ/ตารางการเรียนรู้ต่อไป) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  3. ขั้นนำเสนอผลงาน (Pitching) ที่เป็น Potential Solution ต่อผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Italthai 3.jpg
Italthai 1.jpg
Italthai 5.jpg
Italthai 4.jpg
Italthai 2.jpg
Italthai 7.jpg
bottom of page