top of page
group-diverse-people-having-business-meeting.jpg
In-House Training :
Tailor Made Learning Program

คุณค่าของหลักสูตร

เหมาะสมกับใคร

• ออกแบบหลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ
• จัดทีมวิทยากรที่เป็นนักบริหารที่เท่าทันโลกวิชาการ สอนหลักการ แนวปฏิบัติที่ดี และกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน
• สามารถจัดหลักสูตรครบทุกระบบหรือบางระบบ รวมผู้เรียนทั้งหมด หรือแยกระดับตามความเหมาะสม ประกอบด้วย

ผู้บริหาร Professional and Manager, HRM, HRD, OD ขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคธุรกิจ

- Business & People Strategies
- HPO & Organization Development
- Competency & Job
- Strategic Performance Management
- Sourcing & Attractive

- Learning & Development
- Career & Talent Management
- Compensation & Rewarding
- Digitization People System and Analytics
- Globalizing People System
- People Passion & Engagement

operation-process-performance-development-icon.jpg

COURSE

discussing-mobile-app.jpg

Design thinking

“ออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"

             Design Thinking กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือ solution ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการคิดนี้ ถูกนิยมนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้องค์กรหรือแบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้านโดยมุ่งเน้นการเข้าใจมุมมอง วิธีคิดและความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะสามารถเห็นเป็นมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งโปรแกรมนี้จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รู้ถึงวิธีคิดที่เน้นถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อสร้างความมั่นใจ จนสามารถค้นพบวิธีแก้ปัญหา ทั้งด้านการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ไม่ยาก

คุณค่าของหลักสูตร

  • ได้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อปลูกฝังความเป็นนักนวัตกรในองค์กร  

  • ได้กระบวนการสร้างผลงานนวัตกรรมผ่านการพัฒนาต้นแบบและทดสอบกับผู้ใช้งานจริง

  • ได้กระบวนการพัฒนาสินค้า/บริการหรือกระบวนการที่ตอบโจทย์องค์การเภสัชกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

discussing-mobile-app.jpg

Successor / Talent / Leadership

“ความใส่ใจลูกค้า”

ในทัศนะของ CEO ความใส่ใจลูกค้าเป็นความท้าทายสูงเป็นอันดับสองรองจากเรื่องทุนมนุษย์ในองค์กร (The Conference Board 2017)
Customer Centric ต้องการการวางระบบการบริการ นำ􀀺เทคโนโลยีประกอบกับการสร้าง Service Culture ความเชื่อมั่นใน Brand และการสื่อสาร Brand อย่างทรงพลัง จากบุคลากรภายในสู่ลูกค้าพันธมิตรธุรกิจ

คุณค่าของหลักสูตร

• ระบบการบริหารจัดการลูกค้าที่เหมาะสมกับ Brand Identity
• ทักษะการสร้างวัฒนธรรมและบริการที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ
• การสื่อสารและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
• ระบบกลไกที่สร้างการบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

photo-editor-histogram-setting-concept.jpg

ACTIVITY BASED LEARNING

“ทักษะความเป็นผู้ประกอบการและความคิด
เชิงธุรกิจ” ด้วยการจำลองทางธุรกิจ"

การเรียนรู้วิธีคิดในการดำ􀀺เนินธุรกิจ ปกติจะเกิดได้จากการมีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในระหว่างการเรียนรู้ได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือการจำ􀀺ลองการดำ􀀺เนินธุรกิจให้เสมือนจริง

คุณค่าของหลักสูตร

“ทักษะความเป็นผู้ประกอบการและความคิด
เชิงธุรกิจ” ด้วยการจำลองทางธุรกิจ"

การเรียนรู้วิธีคิดในการดำ􀀺เนินธุรกิจ ปกติจะเกิดได้จากการมีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในระหว่างการเรียนรู้ได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือการจำ􀀺ลองการดำ􀀺เนินธุรกิจให้เสมือนจริง

businessmen-working-strategic-planning.jpg

EXECUTIVE COACHING

"การโค้ชสำหรับผู้บริหาร"

“การโค้ช คือ การทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชบรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กร ต่อส่วนรวมหรือสังคม ด้วยการจุดประกายความคิด โดยใช้กระบวนการฟัง การทบทวนและการถาม เพื่อให้โค้ชชี ตระหนักรู้, รับผิดชอบ ค้นพบความเป็นไปได้, วิธีการ, ทางเลือกที่ส่งเสริมและตัดสินใจลงมือปฏิบัติ” (International Coaching Federation – ICF)

คุณค่าของหลักสูตร

1. พัฒนาสมรรถนะและทักษะการโค้ชให้แก่โค้ชผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการต่อยอดสมรรถนะ 7 ด้าน ด้วยการฝึกปฏิบัติโดยมี ICF certified mentor ให้ feedback และคำแนะนำ

3. ได้ใช้กระบวนการโค้ชในการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Talent

4. เชื่อมโยงกระบวนการโค้ชกับการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

5. ส่งเสริมความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของทีม ความสำเร็จของผู้รับการโค้ช (Coachee) และความสำเร็จของโค้ช (Coach) ผู้เข้าร่วมโครงการ

6. ส่งเสริมให้กระบวนการโค้ชเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

7. ส่งเสริมให้ Coach ยกระดับทักษะการโค้ชตามแนวทางการโค้ชจากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF)

bottom of page