top of page

Chief People Officer Program

กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

CPO Logo9.png
 • เปลี่ยนผ่านระบบการบริหารคนอย่างมีกลยุทธ์และสอดคล้องกับการปรับฐานธุรกิจหลัง COVID-19 (POST COVID-19 People System Transformation Strategically) (กรณีศึกษา : SCG & Central)                                                                                  

 • องค์กรแห่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านองค์กรให้ทันการเปลี่ยนแปลง (Innovative Organization and Transformation) (กรณีศึกษา : Huawei & AWS)                                                  

 • ศึกษาดูงานและกรณีศึกษาเชิงลึกองค์กร 100 ปี ไทยที่ก้าวสู่องค์กรระดับโลกรางวัล Dow Jones Sustainability (DJSI) ที่มีปรัชญาว่า “ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยคน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์กร” (กรณีศึกษา : CP GROUP & CP ALL)                                                                     

 • กลยุทธ์การสร้างสุขภาวะ (Wellness Design) และสร้างประสบการณ์ที่ดี (Employee Experience) ให้กับบุคลากรที่เป็นทั้ง Employer Branding and Engagement คนรุ่นใหม่ (กรณีศึกษา : Wongnai)                                                                 

 • การจัดโครงสร้างรูปแบบการทำงานและบทบาทของนักบริหารทรัพยากรบุคคล (Agile Team HR & HR Business Partner) (กรณีศึกษา : เครือ รพ.พญาไท-เปาโล & K-Bank)                                  

 • การพัฒนาระบบบริหารผลงานให้ตอบโจทย์ธุรกิจ (Performance Management & OKRs Enhancement) (กรณีศึกษา : บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด & EXIM BANK)                                               

 • ออกแบบการเรียนรู้ การพัฒนาได้ทุกที่ทุกเวลาของทุกคน และการสร้างผู้นำในอนาคต (E-Learning and Leader Development for Growth and Diversity) (Thai - International Case Study ที่ทุกองค์กรทำได้)                                                                 

 • ธุรกิจต้องการองค์กรและการบริหารคนที่กระฉับกระเฉง ว่องไวพร้อมปรับตัวยืดหยุ่นได้ (Lean Organization and HR Digital Transformation) (กรณีศึกษา : SCB & TRUE)                           

 • การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคนทดแทน (Career and Successor Management) และกลยุทธ์การบริหารคนจากมุมมองของ CEO (กรณีศึกษา : SCG & บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน))

LEARNING HIGHLIGHTS

เกี่ยวกับหลักสูตร

      “กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ระบบและเครื่องมือสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง องค์กรต่างๆ ทุกขนาด ทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องปรับตัวเองอย่างรวดเร็ว พลังของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเท่านั้นที่จะเป็นแรงผลักให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

businessmen-working-strategic-planning.jpg

เหมาะกับใคร

 • ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร นักธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ

 • ที่มีบทบาทในการบริหารและพัฒนาคน

 • นักบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ

 • นักวิชาการด้านการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคล

business-people-city-life-hustle-hurry-occupation-concept.jpg

สิ่งที่จะได้รับ

 • วิสัยทัศน์และกลยุทธ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำ

 • หลักการสากลและแนวทางการบริหารการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ

 • Best Practices จากหลากหลายประเภทธุรกิจโดยวิทยากร

 • ที่ลงมือปฏิบัติจริงที่นำไปปรับใช้ได้สามารถประเมิน HR System Gap เพื่อการวางแผนพัฒนา

 • สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ

finance-money-debt-credit-balance-concept.jpg

กำหนดการ รุ่นที่ 17-18

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom จำนวน 9 วัน 

รุ่นที่ 17 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2565

รุ่นที่ 18 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2565

businessman-application-human-digital-business.jpg

REAL EXPRIANCE DEVELOPERS

bottom of page