top of page
businessman-pointing-graphs-symbols.jpg

ความโดดเด่นของ
PIM HR Excellence Center

1. มีทีมงานที่เป็นนักบริหารที่ประสบความสำ􀀺เร็จในองค์กรชั้นนำ
􀀺ทั้งในและต่างประเทศ

2. ทีมงานนักวิชาการ นักปฏิบัติที่ผ่านงานองค์กร (Academic Practitioner)
ที่เท่าทันต่อสถานการณ์ธุรกิจ

3. ใช้หลักวิชาการ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
และผลงานวิจัยที่นำ􀀺ไปปฏิบัติได้

4. ใช้วิธีการแบบ Business Partnership Approach ทำ􀀺ให้ทีมงานของท่านเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้เอง

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบ Action Learning ที่เป็นความร่วมมือกับ
WIAL : World Institute for Action Learning

6. ใช้การเป็น Corporate & Networking University ในการหาผู้เชี่ยวชาญ
มาร่วมทำ􀀺งานได้

7. ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาระดับ B หมายเลข 3079 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

​​CONSULTING AND SELECTIVE PEOPLE SOLUTIONS

ให้คำ􀀺ปรึกษาเพื่อพัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรตรงกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์ (Transfer Knowledge & Experience) จากทีมงานที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้ทีมงานในองค์กรพัฒนาต่อได้

มองออกไปจาก Skyscaper
OUTSOURCING HRD PROGRAM AND TALENT
DEVELOPMENT PLAN

รับบริหารจัดการโปรแกรมพัฒนาบุคลากรผู้นำ􀀺

ผู้บริหารและผู้มีความสามารถสูงทุกกระบวนการ

conceptualize-conception-conceptual-ideas-plan-concept.jpg
PUBLIC TRAINING :
INTENSIVE AND PRACTICE LEARNING PROGRAM

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาที่เข้มข้นสำ􀀺หรับทุกองค์กรที่ได้เรียนรู้หลักการและ Best Practices จากวิทยากรที่เป็นผู้บริหารและนักวิชาการที่มีผลงานเชิงประจักษ์

young-asia-businesswoman-using-laptop-talk-colleague-about-plan-video-call-meeting-while-w
IN-HOUSE TRAINING :
TAILOR MADE LEARNING PROGRAM

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาที่เป็นการออกแบบเฉพาะองค์กรโดยทีมงานที่เป็นนักบริหารที่มีความเชี่ยวชาญมีผลงานเป็นประจักษ์ และเป็นนักวิชาการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ พร้อมการเรียนรู้แบบ “Action Learning” ในรูปแบบออนไลน์

Anchor 1
วีดิโอที่เกี่ยวข้อง
✅ PIM People Solutions ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ใน 4 มิติ
1. งานบริการให้คำปรึกษา วางระบบ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากรโดย PIM HR Excellence Center
2. หลักสูตรปริญญาโท ที่เน้นการทำโจทย์จริงขององค์กรมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อปรับใช้ในองค์กร โดย People Management & Organization Strategy
3. ศูนย์สอบวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และการเทียบโอนประสบการณ์ โดย PIM HR Certified Center
4. การเรียนรู้คู่กับการฝึกปฎิบัติด้วยการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าฝึกภาคปฎิบัติหรือทำงานจริงในองค์กร โดย Human Resource and Organization Management
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Chief People Officer Program : CPO) รุ่นที่ 16 
        
COVID-19 วิกฤตครั้งใหญ่ของโลกที่ยังไม่จบลง ทุกองค์กรยังคงต้องเรียนรู้และปรับตัวเอง เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงอีกมาก การที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ องค์กรจะต้องรับมือและเตรียมคนให้พร้อมในอนาคต และบทเรียนอะไรบ้างที่เราควรรู้ในโลกการบริหารคนที่สอดคล้องกับการปรับฐานใหม่หลัง COVID-19 “กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ระบบและเครื่องมือสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง องค์กรต่างๆ ทุกขนาด ทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องปรับตัวเองอย่างรวดเร็ว พลังของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเท่านั้นที่จะเป็นแรงผลักให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
Video Library
References
bottom of page