top of page

การพัฒนาระบบสมรรถนะและระบบพัฒนาบุคลากร (Competency-based Human Resource Development System)

                 สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู้ทักษะคุณลักษณะบุคคลที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้วทำให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม (Superior Performance) การกำหนดสมรรถนะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรที่ประกอบธุรกิจมีค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและการต้องเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน จึงกำหนดสมรรถนะของบุคลากรต่างกันด้วยแต่โดยหลักสากลนิยมกำหนดสมรรถนะเป็น 3 ประเภทคือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สำหรับบุคลากรทุกคน สมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) สำหรับผู้บริหารทุกระดับ และสมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มงาน สมรรถนะพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากรอย่างมีบูรณาการ ทั้งระหว่างการฝึกอบรม (Training) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการเลื่อนตำแหน่ง (Promotion) ตลอดจนสามารถบูรณาการกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรเกือบทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือก (Recruitment  and  Selection) การวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) การพัฒนาบุคลากร (Training  and  Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) และการบริหารคนเก่ง (Talent Management) อีกด้วย

กรอบความคิดในการพัฒนาระบบสมรรถนะและระบบพัฒนาบุคลากร

Model PIM_Competency.jpg

             ในการพัฒนาระบบสมรรถนะและระบบพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้น มีความจำเป็นต้องดำเนินการใน 7 ส่วน คือ

             1. กำหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้นำ และสมรรถนะตามกลุ่มงาน (Core, Leadership, Functional

& Technical Modeling) นำเสนอตัวแบบสมรรถนะที่ใช้อย่างสากล โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรเป็น 3 กลุ่ม คือ

                     1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือความรู้ทักษะและลักษณะบุคคลที่ทุกคนควรมีเพื่อเป็นผู้มีความสามารถสูงอย่างเหมาะสมกับองค์กร

                     1.2 สมรรถนะผู้นำหรือผู้บริหาร (Leadership Competency) เป็นความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของผู้นำในตำแหน่งผู้บริหารที่เหมาะสมกับองค์กร ทิศทางธุรกิจ และความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

                     1.3 สมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional Competency) คือความรู้ทักษะและ คุณลักษณะที่บุคลากรจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามบทบาทหน้าที่ (เฉพาะกลุ่มงานขาย)

             2. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency Based Development Program) ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะผู้นำหรือผู้บริหาร

                      2.1 หลักสูตรมีสาระครอบคลุมทุกระดับตำแหน่งตาม Competency Mapping

                      2.2 มีวิธีการพัฒนาที่หลากหลายสอดคล้องกับสมรรถนะนั้น ๆ

             3. จัดทำระบบและเครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Competency - based Assessment Tools)

                     3.1 จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะโดยนำรูปแบบที่ได้รับการยอมรับใช้เป็นการทั่วไปมาใช้ก่อน คือการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและประเมินตนเอง

                     3.2 ทำระบบและคำแนะนำการประเมินสมรรถนะ

            4. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในการประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ (Understanding Competency

Assessment for Development) ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ให้มีความรู้ มีทักษะในการเป็นผู้ประเมินและผู้รับการประเมินสมรรถนะ

             5. ทำการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) โดยจะจัดเป็นระบบที่เหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน

             6. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) จากผลการประเมินสมรรถนะ

             7. การบริหารแผนพัฒนาสมรรถนะ (Managing the Competency Development) เป็นการจัดทำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ และถ่ายทอดความรู้ ส่งมอบเครื่องมือ และข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นให้ทีม HR และผู้บริหารสามารถใช้ระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะ และต่อยอดไปใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เช่น การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์กรที่สนใจดำเนินการพัฒนาระบบสมรรถนะและระบบพัฒนาบุคลากร (Competency-based Human Resource Development System) สามารถนำส่งข้อมูลติดต่อเพื่อทีมงานได้ประสานกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

bottom of page